Privaatsuspoliitika ja kasutustingimused

Üldreeglid

Käesolevad reeglid (siin ja edaspidi "reeglid") sätestavad peamised põhimõtted ja protseduurid www.autoterm.ee veebisaidi külastajate isikuandmete haldamise reguleerimiseks, mis on kättesaadavad aadressil www.autoterm.ee.

Isikuandmeid, mille määrate veebisaidil www.autoterm.ee , hallatakse vastavalt käesolevatele eeskirjadele, isikuandmete kaitse üldmäärusele ja isikuandmete kaitse seadusele ning muudele selliste andmete kaitset reguleerivatele Euroopa Liidu ja Eesti seadustele.

Isikuandmete haldamise eesmärk

Tunnustame ja austame iga inimese põhiseaduslikke õigusi, kes külastavad veebisaiti www.autoterm.ee ja kasutavad sellel veebisaidil pakutavaid teenuseid. Võime koguda ja kasutada teie isikuandmeid (nt nimi ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja muu teave, mille sisestasite kasutaja registreerimisvormil veebisaidil www.autoterm.ee ) järgmistel eesmärkidel: a ) veebisaidil www.autoterm.ee teie esitatud toote või teenuse (edaspidi "teenus") tellimuse töötlemiseks; b) saame teie andmeid kasutada, mis tahes muul konkreetsel eesmärgil, sealhulgas turundustegevuses, ainult teie nõusolekul.

Isikuandmete haldamine

Teie isikuandmeid - veebisaidil www.autoterm.ee tellitud teenustega seotud andmeid - saab kasutada anonüümsete statistiliste uuringute jaoks. Igal juhul ei tähenda selliste andmete töötlemine teie isiku otsest ega kaudset avaldamist. Teatud juhtudel jätame endale õiguse edastada anonüümne statistiline teave kolmandatele isikutele.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Vastavalt käesolevatele reeglitele jätame teie isikuandmete haldamisel endale õiguse edastada andmeid kolmandale isikule ainult käesolevates reeglites nimetatud eesmärkidel ja ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärgi saavutamiseks. Muudel juhtudel, ilma teie eelneva nõusolekuta, ei avalda me teie isikuandmeid muudele kui käesolevates reeglites täpsustatud isikutele, järgides Eesti Vabariigi õigusaktide nõudeid, välja arvatud juhtudel, kui see on vajalik rakendamiseks sõlmitud lepingu alusel või vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja määrustele.

Küpsised

Jätame endale õiguse salvestada teie arvutisse teavet (mis saadetakse tavaliselt küpsistena), kui külastate veebisaiti www.autoterm.ee . See teave hõlbustab veebisaidi www.autoterm.ee kasutamist ja välistab vajaduse isikuandmete sisestamiseks iga külastuse ajal. Selle teabe saate oma arvutist kustutada või selle kasutamise blokeerida, muutes oma Interneti-brauseri sätteid.

Kogume seadme teavet järgmiste tehnoloogiate abil:

„Küpsised” on teie seadmesse või arvutisse paigutatud andmefailid, mis sisaldavad sageli anonüümset unikaalset identifikaatorit. Lisateavet küpsiste ja küpsiste keelamise kohta leiate aadressilt http://www.allaboutcookies.org.

„Logifailid“ jälgivad saidil toimuvaid toiminguid ja koguvad andmeid, sealhulgas teie IP-aadressi, brauseri tüüpi, Interneti-teenuse pakkujat, suunamis- / väljumislehti ja kuupäeva / kellaaja templeid.

„Veebimajakad”, „sildid” ja „pikslid” on elektroonilised failid, mida kasutatakse saidi sirvimise kohta teabe salvestamiseks.

„Geomärgistust” või „geokodeerimist” kasutatakse andmeanalüütika jaoks, et parandada ligikaudse asukoha põhjal veebisaidi kasutuskogemust.

Kasutame ka Google Analyticsi, et aidata meil mõista, kuidas kliendid meie veebisaiti kasutavad. Selle kohta, kuidas Google teie isiklikke andmeid kasutab, saate lugeda siit: https://www.google.com/intl/et/policies/privacy/

Isikuandmete edastamine ja ajakohastamine

Teie tellimuse tõhusaks ja täpseks täitmiseks ning teenuste tellimise tagamiseks veebisaidil www.autoterm.ee peame teilt saama täpseid andmeid. Andmed tuleb täita nii veebisaidi www.autoterm.ee registreerimisvormis kui ka andmed võimalikult kiiresti ajakohastada, kui need on muutunud.

Isikuandmete säilitamise tingimused

Kvaliteetse suhtluse säilitamiseks veebisaidi külastajatega säilitatakse isikuandmeid 1 (ühe) kalendriaasta jooksul alates isikuandmete kättesaamisest. Kui veebisaidi külastajatelt ei saadud kirjalikku avaldust nende isikuandmete kustutamise vajaduse kohta, pikendatakse andmete säilitamist veel 1 (ühe) kalendriaasta jooksul pärast andmete säilitamise tähtaja möödumist.

Teie isikuandmete õigused

Veebisaidi külastajad võivad 20 (kahekümne) tööpäeva jooksul küsida teavet oma Autotermi serveritesse salvestatud isikuandmete kohta, küsida isikuandmete kättesaamise aja ja laadi, säilitamise põhjuste, andmete muutuste kohta ja paluda kustutada andmed, kui taotlus ei ole vastuolus Eesti Vabariigi õigusaktidega.

Kui tundlikke isikuandmeid - e-posti aadress, telefon, nimi või perekonnanimi - töödeldi reklaami eesmärgil (näiteks reklaamikampaania korraldamiseks) ja veebisaidil olevad andmed avaldati kolmandale isikule, kustutatakse andmed viivitamata nõudmisel.

Kui olete Euroopa elanik, on teil juurdepääs isiklikule teabele, mida me teie kohta hoiame, ja paluda teie isikuandmeid parandamist, ajakohastamist või kustutamist. Kui soovite seda õigust kasutada, võtke meiega ühendust meie veebisaidi kontaktide jaotises oleva kontaktivormi kaudu.

Lisaks, kui olete Euroopa elanik, märgime, et töötleme teie teavet selleks, et täita lepinguid, mis meil võib olla teiega (näiteks kui teete tellimuse saidi kaudu) või muul viisil meie ülalnimetatud õigustatud ärihuvide nimel. Pange tähele, et teie teavet saab edastada väljaspool Euroopa Liitu, sealhulgas Kanadasse ja Ameerika Ühendriikidesse.

Me ei edasta ega töötle teie isikuandmeid väljaspool Euroopa Liitu, välja arvatud juhul, kui oleme võtnud vajalikke meetmeid tagamaks, et edastamine on kooskõlas kõigi kohaldatavate andmekaitseseadustega.

Isikuandmete turvalisus

Teie isikuandmete haldamisel veebisaidil www.autoterm.ee kasutame turvalisi organisatsioonilisi ja tehnilisi ressursse ning kaitseme neid andmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja muu ebaseadusliku tegevuse eest.

Kõigi isikuandmete suhtes kehtivad turvalise salvestamise ja turvalise andmeedastuse sise-eeskirjad: juurdepääsu serverile kaitsevad usaldusväärsed paroolid, mis on käitlejale ja andmehaldurile teada; me kasutame andmete kaitsmiseks kaasaegseid tehnoloogiaid (sealhulgas tulemüüri).

Mõnel juhul saab turvalise andmeedastuse jaoks kasutada HTTPS-i turvalist ühendusprotokolli, samuti andmete anonüümset andmete krüpteerimist serveris.

Kolmandate isikute veebisaidid

Me ei vastuta kolmandatele isikutele kuuluvate teie isikuandmete haldamise eest. Me ei vastuta konfidentsiaalsete tingimuste ja kolmandate osapoolte veebisaidi tegevuse eest isegi siis, kui külastate veebisaite www.autoterm.ee kaudu. Soovitame teil tutvuda iga külastatava veebisaidi konfidentsiaalsete tingimustega.

Aruanded

Veebisaidil www.autoterm.ee toimuvate tegevustega seotud küsimuste ja kaebuste korral pöörduge palun veebisaidi www.autoterm.ee meeskonna poole.

Leping

Esitades oma andmeid veebisaidil www.autoterm.ee , nõustute oma andmete haldamisega veebisaidil vastavalt käesolevatele reeglitele.

Autoriõigus

Veebisaidil www.autoterm.ee , muudel Interneti-veebisaitidel ja massiteabevahendites oleva teksti ja graafilise teabe levitamine ja kasutamine ilma LLC Autotermi nõusolekuta on keelatud.

Antud teabe autoriõigus kuulub asjakohastele füüsilistele ja juriidilistele isikutele, nagu on täpsustatud tekstis ja graafilises infos. Kui viidet kolmandatele isikutele ei ole, antakse autoriõiguse viide koos teabega ja õigus teabele kuulub LLC Autotermile.

Ehkki LLC Autoterm püüab tagada, et veebisaidil www.autoterm.ee kättesaadav teave oleks tõene, ajakohane ja täpne, ei vastuta ettevõte teabe täpsuse või tagajärgede praeguse olukorra eest veebisaidil esitatud teabe põhjal.

Autoterm Europe logo kasutamise reeglid

Graafiline pilt

 

Autoriõiguste omanik:

"AUTOTERM", SIA

Registreerimisnumber: 40103579550

Paleju tänav 72, Marupe, Marupe linnaosa, LV-2167, Läti

Logo on Euroopa Liidu territooriumil registreeritud kaubamärgina järgmistes klassides (rahvusvaheline (Nizza) kaupade ja teenuste klassifikatsioon kaubamärkide registreerimise eesmärgil):

           11 autonoomsed kütteseadmed; autonoomsete kütteseadmete varuosad.

           35 Autonoomsete kütteseadmete ja autonoomsete kütteseadmete varuosade jae- ja hulgimüügiteenused, sealhulgas Interneti kaudu.

Logo või identse või sarnase nimetuse kasutamine kaupade ja teenuste puhul, mis on identsed või sarnased kaupade või teenustega, mille jaoks logo on registreeritud, on keelatud ilma autoriõiguste omaniku kirjaliku nõusolekuta.

Kaup, mille edasimüüjad on sõlminud lepingute alusel omandanud autoriõiguste omanikult kohustuslikult, on tähistatud autoriõiguste omaniku logoga.

Keelatud on tähistada logoga, samuti identse või sarnase tähisega või muul viisil tähistada nende kaupade varuosi, abiseadmeid ja esemeid, mis osteti kolmandatelt isikutelt ja mis ei ole tootmistööde „ADVERS“ tooted, Ltd., Venemaa. Selliste seadmete müügi korral, mis on mõeldud kasutamiseks koos autoriõiguse omaniku kaupadega, on lubamatu tarbijat eksitada selliste seadmete tootja suhtes.

Logo kasutamine on keelatud eesmärkidel, mis pole otseselt seotud autoriõiguste omaniku kaupade müügiga.

Logo kasutamisel on keelatud:

Viited normatiivaktidele:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta;

Reeglite muutmine

Meil on õigus neid reegleid täielikult või osaliselt muuta, teatades sellest teile veebisaidi www.autoterm.ee ja / või teie määratud e-posti aadressi kaudu. Veebisaidi www.autoterm.ee kasutamine pärast muudatusi tähendab teie nõusolekut nende reeglite muudatustega.

Muudatused

Võime privaatsuspoliitikat aeg-ajalt ajakohastada, et kajastada näiteks meie tavade muudatusi või muudel operatiivsetel, juriidilistel või regulatiivsetel põhjustel.

Võta meiega ühendust

Lisateabe saamiseks meie privaatsuspõhimõtete või kasutustingimuste kohta, kui teil on küsimusi või kui soovite esitada kaebuse, võtke meiega ühendust veebisaidi kontaktide jaotises oleva kontaktivormi kaudu või e-posti aadressil info@eelsoojendid.eu

Lõppsätted

Pooled lahendavad kõik vaidlused vastastikusel kokkuleppel. Kui vastastikust kokkulepet ei ole saavutatud, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi kohtus vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.